وسایل بهداشتی و کاربرد آنها:

وسایل بهداشتی مانند ظرفشویی ودستشویی عنوان، حموم و غیره جوابگوی خدمات معینی می باشند ولی لگن  این وسایل (اساساً اکثر آنها دارای یک لگن پژوهش آب هستند) را باید بتوان در حداقل زمان ممکن هر چه سریع تر پر و خالی نمود. لذا می توان گفت وسایل بهداشتی ویژگی های عمومی و مشترکی دارند. برای انتخاب این وسایل با توجه به انواع مختلف آنها از نظر مواد مورد استفاده باید به جنبه‌های اقتصادی و کاربردی آنها را در نظر داشت.

وسایل بهداشتی و کاربرد آنها

برای انتخاب این وسایل با توجه به انواع مختلف آنها از نظر مواد مورد استفاده باید جنبه اقتصادی و کاربردی آنها را در نظر داشتن کیفیت لعاب و وسایل بهداشتی ازیکنواختی سرتاسری لایه لعاب، نداشتن خلل و فرج، عدم ایجاد سر و صدا و مقاوم بودن در دریافت متناوب آب سرد و گرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. باید از به کار بردن وسایل بهداشتی معیوب یا غیر استاندارد که مشکل نصب شیرآلات و پیوندها و لوله ها را ایجاد می‌نماید خودداری نمود. حداکثر تلورانس برای اندازه های عمومی وسایل بهداشتی ۳ درصد می باشد. وسایل بهداشتی دارای انحنا هایی است که مانع جهش آب می شود به علاوه شکل آنها باید به صورتی باشد که مانع کبره بستن و تمیز نمودنآنها آسان باشد. اندازه وسایل بهداشتی را به تناسب موارد کاربردی آنها تعیین می‌کنند. شیرهای وسایل بهداشتی باید ساده و استفاده کردن از آنها و تعمیر آنها راحت باشد. پرنمودن لگن وسایل بهداشتی باید با حداقل سر و صدا انجام شود بالاخره باید هرگونه امکان برگشت آب یا عمل سیفوناژ بین لوله های آب رسانی و تخلیه برداشته شود.