بیش ترین علت نشت نم و رطوبت از سرویس ها (حمام و توالت) به دلیل اینکه قیر گونی کف، در قسمت چهارچوب (نعل درگاه) تمام می شود و متاسفانه انجام دهندگان این کار قیرگونی را مقداری بالا نمی آورند، یعنی در اصطلاح عامیانه به آن ارتفاع نمی دهند، همین سهل انگاری باعث جذب نم و رطوبت به گچ دیوار های نزدیک سرویس ها میشود.
در همین خصوص سرویس کار های مجرب شرکت ما پس از انجام کار و رفع عیب این نقص را برطرف کرده تا خیال مشتری های عزیز ما برای همیشه برطرف گردد.

waterproofing،ارتفاع قیرگونی