با وجود این همه تبلیغ دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله این سوال به وجود میآید که این دستگاه چگونه کار میکند. دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله دارای یک گیرنده و فرستنده امواج است که این گیرنده و فرستنده درون یک محفظ های به شکل کپسول قرار دارند. این کپسول را باید بر روی لولهها، دیوار ها یا مکان مورد نظر حرکت دهید تا فرسنده امواج خود را طرف هدف مورد نظر بفرستد و سپس امواج بازکشتی را دریافت کند. در این عملیات با روش های خاص کامپیوتری توسط دستگاه نشت یاب، وجود ترک و نشتی درون لوله ها آشکار میشود. درواقع روش کار کلی دستگاه نشت یاب یا دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله بر مبنای امواج است.

لزوم استفاده از دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله:

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و وجود ابزار های مناسب مانند این دستگاه به راحتی میتوان وجود نشت یا ترکیدگی و یا ترک خوردگی درون لوله ها را تشخیص داد. با استفاده از این دستگاه ها میتوان بدون ایجاد خرابی و تخریب ساختمان محل دقیق نشتی را پیدا کرد و اقدام به تعمیر آن کرد. اگر دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله وجود نداشته باشد بالاجبار باید اقدام به تخریب ساختمان کرد تا محل ترکیدگی لوله و نشت آب را پیدا کرد اما با استفاده از این دستگاه دیگر نیازی به خرابی نیست. با استفاده از این دستگاه به راحتی میتوان از نم و رطوبت ساختمان جلوگیری کرد.


استفاده از دستگاه توسط شرکت های لوله بازکنی و تخلیه چاه:

در کشور ما نیز از این دستگاه استفاده فراوانی میشود. شرکت های لوله بازکنی و تخلیه چاه از این دستگاه جهت پیدا کردن محل نشب آب استفاده میکنند. در واقع شرکت های لوله بازکنی و تخلیه چاه نیز از پیشرفت تکنولوژی عقب نماندهاند و از دستگاه های جدید استفاده میکنند. وجود دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله تاثیر زیادی در حرفه لوله بازکنی داشته است. با وجود این دستگاه کار بسیاری از لوله بازکن ها راحت شده و به راحتی میتوانند محل نشت را پیدا کنند.