شار آب مدار گرمایش را کنترل می کند. عملکرد داخلی پرشر سوییچ آب پرشرسویچ آب در تمام مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل می شود. و در صورت کمبود فشار آب مدارگرمایش مدار پرشر سویچ آب باز می شود و اجازه ادامه مراحل بعد را نمی دهد. در صورتی که فشار آب مدار گرمایش بالاتر از 6. 0 باشد مدار پرشر سویچ آب بسته می شود و پکیج به کارخود ادامه می دهد.

نحوه تست پرشر سوییچ آب

در صورتی که فشار آب مدارگرمایش نرمال باشد بیشتر از 6. 0 بار باشد با اهم متر مداربرق پرشر سویپچ را کنترل می کنیم اگر مدار بسته باشد پرشر سوییچ آب سالم و گرنه خراب است.

در صورت معیوب بودن نشانه خرابی قطعه:

  • پکیج هیچ عکس العملی نشان نمی دهد و در مرحله اول باقی می ماند
  • محل نصب پرشر سوییچ آب در مسیر آب شوفاژ قبل یا بعد از مبدل قرار دارد
  • وظیفه در پکیج
  • کنترل خروج محصولات احتراق
  • عملکرد داخلی پرشرسوییچ هوا
  • پرشرسوییچ هوا تن ها قطعه ای در پکیج است که برد در دو مرحله آن را کنترل می کند
  • قبل از اینکه برد فن را روشن کند، برد کنترل می کند مدار پرشرسوییچ هوا باز باشد