با وجود تمامی این تبلیغات و توجهی که به این دستگاه می شود، آیا عملکرد آن نیز براساس گفته های ادعا شده است؟ تعداد غالب شرکت های لوله بازکنی در بخش سرویس و خدمات خود تشخیص ترکیدگی لوله را نیز قید کرده اند.

نحوه عمل دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله یا دستگاه نشت یاب:

در حقیقت دستگاه مورد نظر مجهز به یک گیرنده و فرستنده امواج است، گیرنده و فرستنده داخل محفظه ای کپسولی شکل قرار گرفته اند. این کپسول بایستی بر روی لوله ها، دیوار ها یا محل مورد نظر حرکت داده شود تا فرستنده امواج خود را سمت هدف مورد نظر ارسال کند و بعد امواج بازگشتی را دریافت کند، در طی این عملیات با روش های کامپیوتری به وسیله دستگاه نشت یاب، وجود ترک و نشتی داخل لوله ها مشخص می گردد. در حقیقت شیوه کلی عملکرد دستگاه نشت یاب یا دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله بر اساس استفاده از امواج است.

ضرورت به کار بردن دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله:

در عصر امروز ما به دنبال پیشرفتی فراوان در بحث فناوری و وجود ابزار های مناسب همانند با این دستگاه به سهولت می شود وجود نشتی یا ترکیدگی و حتی ترک خوردگی داخل لوله ها را معین کرد. با کمک این دستگاه ها می شود بدون ایجاد خرابی و تخریب ساختمان مکان دقیق نشتی را پیدا کرد برای تعمیر آن اقدام کرد. در صورتی که دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله وجود نداشته باشد، بایستی تخریب ساختمان صورت گیرد تا محل ترکیدگی لوله و نشت آب مشخص شود ولی به کمک این دستگاه افراد از مواردی همچون نم و رطوبت ساختمان جلوگیری می کنند.

استفاده از دستگاه به وسیله شرکت های لوله بازکنی:

در کشور ایران نیز استفاده از این دستگاه بسیار انجام می شود، شرکت های لوله بازکنی از آن به منظور پیدا کردن مکان نشت آب استفاده می کنند. در حقیقت شرکت های لوله بازکنی و تخلیه چاه هم چنین از پیشرفت فناوری به دور نمانده اند و دستگاه های جدید در بین تجهیزات آن ها دیده می شود. این دستگاه تاثیر فراوانی در شغل لوله بازکنی از خود برجا گذاشته است و افراد شاغل به این حرفه حال به راحتی می توانند محل نشت را پیدا کنند.