اصول عملکرد پکیج ها1

- پکیج های دیواری از نظر مقدار تولید آب گرم مصرفی به دو دسته تقسیم می شود:

2- دستگاه های تک مبدل

3- دستگاه های دو مبدل

این دستگاه ها از نظر تولید آب گرم سیستم گرمایشی به یک صورت عمل میکند و با یکدیگر تفاوتی ندارند.در هر دو سیستم برای انتقال و کنترل گرما و به گردش در آوردن آب در سیستم گرمایشی از یکسری لوازم مشترک استفاده میشود و به نحوه عملکرد آن ها در هر دو دستگاه یکسان است.

انواع پکیج ها از لحاظ مدار آب و اصول عملکرد

انواع پکیج ها از لحاظ مدار آب و اصول عملکرد