در این مقاله روش تشخیص ترکیدگی لوله ها را بررسی خواهیم کرد:

روش های خانگی

توجه کردن به علایم ظاهری ترکیدگی لوله

اگر لوله به شکل زیادی ترکیده و سوراخ شده باشد علایمی از خود نشان خواهند داد. مهم ترین این نشانه ها خیس شدن سطوح دیوار است. که باعث نم دار شدن محیط دیوار می شود.

اگر رنگ قسمتی از دیوار منزل شروع به تغییر کرد و به رنگ استخوانی در آمد علامت وجود نم در آن ناحیه است. در صورت دیدن این نشانه ها با لمس آن ناحیه می توانید وجود نم را به راحتی تشخیص دهید. و اگر لوله ها در کف زمین یا اتاق کار گذاشته شده باشند میتواند باعث لق شدن یا خیس شدن کفپوش شود و امکان این وجود دارد که رطوبت به طبقات پایین سرایت کند.

راه های تشخیص ترکیدگی لوله

روش های جدید تشخیص ترکیدگی لوله

امروزه به جای استفاده از روش های سنتی که گاهی برای کشف ترک های لوله موجب تخریب بافت می شوند، از دستگاه های پیشرفته استفاده می شود. این دستگاه ها، با ارسال امواج صوتی و ثبت بازتاب آن ها، می توانند محل دقیق ترک ها و نشتی های لوله را بدون احتیاج به تخریب محل، نشان دهند.

برای استفاده از این دستگاه، فرد آن را روی مسیر حرکت لوله جابجا می کند و هر دستگاه با توجه به توانایی اش، در مکان های دارای مشکل، با علایمی اپراتور را آگاه می کند.