عیب یابی و رفع عیب پکیج دیواری
عیب شناسی
برای شناخت عیب هایی که باعث اختلال در عملکرد یک دستگاه می شود، می بایست ابتدا مشخصات و مختصات کلیه قطعات و نوع  درخواست از دستگاه وظیفه هر قطعه، شرایط عملکرد و نحوه تست آن را بدانید.

تقسیم بندی قطعات:

برای شناخت بهتر قطعات، آن ها را نسبت به نو عمکلردشان تقسیم بندی می کنیم:

- برد کنترل: این قطعه به نسبت گزارشات رسیده از حس گرها و نوع فرمان مصرف کننده، فرمان هایی را به قطعات مجری فرمان صادر کند را دارد.

- قطعات مجری فرمان: این قطعات بدون دستور برد کنترل هیچ گونه عملکردی ندارد و فقط با فرمان برد کنترل شروع به کار می کند (به عتوان مثال پمپ سیروکولاتور)

- حسگر ها: این قطعات وظیفه دارند شرایط دستگاه را بسته به وظیفه خود قطعه به برد کنترل گزارش دهد تا برد کنترل با آنالیز گزاشات رسیده و مقایسه آن با درخواست مصرف کننده به مجری های فرمان دستور صادر کند.

- قطعات مکانیکی: قطعاتی که عملکرد آن ها بسته به شرایطی است که به آن ها اعمال میشود. به عنوان مثال منبع انبساط.

troubleshoot-defective،عیب یابی پکیج دیواری